၄င္းဖုန္းမွ ထြက္မွာ ေသခ်ာပါသလာ။ ?

Session အခ်ိန္ ကုန္ဆံုးသြားေသာေၾကာင့္ အလို အေလ်ာက္ ထြက္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

   ျပန္လည္စတင္ပါ။